KONKURS: Wygraj inteligentną wagę kuchenną REDMOND SkyScales 741S-E

by dietolog

Waga kuchenna REDMOND SkyScales 741S-E to doskonały pomocnik w przygotowywaniu potraw. Sama waga dokładnie odmierzy ilość produktów (aż do 5 kilogramów), a w połączeniu z aplikacją Ready for Sky
policzy kaloryczność i pokaże ilość węglowodanów, białek i tłuszczy w całej potrawie.

Często słyszy się o tym, że aby zdrowo się odżywiać, posiłki muszą być zbilansowane. Ale co to oznacza?
Zbilansowane, czyli jakie? Zbilansowane posiłki powinny być smaczne, zróżnicowane i różnorodne. Sekret leży w proporcjach między poszczególnymi składnikami oraz w porcjach jedzenia. Poszczególne składniki powinny być odpowiednio rozłożone:
Węglowodany (50%-60%) – produkty zbożowe, rośliny strączkowe, ziemniaki, owoce, warzywa  
Białka (25%-30%) – ryby, mięso, mleko, jaja, rośliny strączkowe
Tłuszcze (10%-15%) – np. oliwa, olej rzepakowy, tłuszcze zawarte w rybach oraz mięsie
Aby zobrazować jak powinien wyglądać zbilansowany posiłek, warto podzielić talerz na konkretne części. ¼ talerza to białko (np. ryba lub mięso), ¼ to węglowodany (np. ziemniaki, kasze, pełnoziarnisty makaron), a ½ to świeże warzywa lub owoce (sałatka, surówka). Tłuszcze to najmniejsza grupa składników – są zawarte zarówno w rybach, mięsach jak i w sałatce (np. oliwa). Teoria wydaje się być łatwa. To teraz czas na praktykę i konkurs.

 

Wygraj inteligentną wagę kuchenną REDMOND SkyScales 741S-E
Zadanie polega na przygotowaniu zdrowego i zbilansowanego posiłku (może to być dowolna potrawa, liczę na Waszą kreatywność) i dodaniu przepisu wraz ze zdjęciem posiłku w komentarzu pod postem konkursowym na profilu FB Dietolog.
Konkurs trwa do końca sierpnia. Nagroda główna to waga kuchenna REDMOND SkyScales741S-E.
 

Regulamin konkursu „Wygraj inteligentną wagę kuchenną REDMOND SkyScales 741S-E

§1
 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wygraj inteligentną wagę kuchenną REDMOND SkyScales 741S-E”
 2. Organizatorem konkursu jest Angelina Ziembińska będąca autorką i właścicielem bloga pod adresem www.dietolog.eu („Organizator”). Organizator zapewnia techniczną obsługę konkursu.
 3. Organizator działa na zlecenie firmy RMD Technologies Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.
 4. Konkurs odbędzie się od 18 sierpnia do 31 sierpnia 2016 roku do godziny 23:59.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski w przestrzeni internetowej: na ścianie profilu społecznościowego – Dietolog. Zgłoszenia należy wysyłać w komentarzach postu konkursowego na profilu Dietolog. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub, która uzyskała zgodę na udział w Konkursie swojego prawnego opiekuna, posiadająca obywatelstwo polskie, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, zarejestrowana na Facebook.com.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Sponsora, Organizatora lub podmiotów z nimi powiązanych, ani członkowie ich rodzin.
 7. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
§2
Zasady konkursu
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie w poście konkursowym na profilu Trener Zdrowej Diety przepisu
  na zdrowy i zbilansowany posiłek ze zdjęciem.
 2. Jeden Uczestnik może wysłać więcej niż jeden przepis.
 3. Zgłoszenie konkursowe jest nieważne bez dodania zdjęcia.
 4. Jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę.
 5. Zwycięzcę Nagrody wyłania Komisja powołana przez Organizatora. Komisja będzie oceniała zgłoszenia konkursowe pod względem kreatywności i oryginalności nadesłanych przepisów, a także wizualizacji zdjęć.
 6. Zabrania się używania w celu udziału w konkursie fikcyjnych kont na Facebook.com
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników w przypadku naruszenia praw osób
  trzecich lub obowiązujących przepisów prawa.
 8. Organizator uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z Konkursu bez możliwości odwołania się od decyzji.
§3
Nagrody

 1. Nagrodę ufundował Sponsor. Za wydanie nagrody odpowiada Sponsor.
 2. W konkursie można wygrać wagę kuchenną REDMOND SkyScales 741S-E.
 3. Nagroda rzeczowa w Konkursie nie podlega wymianie na jej równowartość w gotówce ani nagrody innego rodzaju.
 4. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję do dnia 04.09 i powiadomiony poprzez informację na stronie www.facebook.com/blogdietolog
 5. Przekazanie nagrody nastąpi poprzez wysyłkę kurierem, nie później niż do dnia 30.09.2016. Aby przekazanie nagrody mogło nastąpić w tym terminie, Uczestnik musi przesłać swoje dane teleadresowe poprzez wiadomość prywatną na profilu Facebook.com
  Trener Zdrowej Diety.
 6. W przypadku braku przedstawienia przez Uczestnika danych w terminie, Uczestnik może zostać pozbawiony prawa do nagrody.
 7. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do nagrody.
§4
Reklamacje
 1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na adres: dietologeu@gmail.com w formie pisemnej.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.
 4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
§5
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Organizator.
 2. Sponsor oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w
  Konkursie, przyznaniu i odbioru Nagród.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
  Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
§6
Prawa autorskie
 1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i dodanie przepisu wraz ze zdjęciem w komentarzu do posta konkursowego na profilu Trener Zdrowej Diety wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Sponsora zdjęć i tekstów zgłoszonych w ten sposób do konkursu we wszelkich działaniach marketingowych i reklamowych przez Sponsora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych..
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację.
 3. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do zdjęcia lub tekstu oraz że jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich.
§7
Postanowienia końcowe
 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnicy, wobec których zachodzi podejrzenie, że działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny bez zastosowania odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na blogu www.dietolog.eu
 5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

You may also like

Zostaw komentarz